Программа

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Установчим з’їздом ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СВОЇ»

Протокол № 1 від 24.08.2015 року

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Позачерговим З’їздом ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СВОЇ»

Протокол № 1 від 20.03.2016 року

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Другим позачерговим З’їздом ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ «СВОЇ»

Протокол № 2 від 30.07.2016 року

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

третім позачерговим З’їздом ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПРАВДА І СПРАВЕДЛИВІСТЬ»

Протокол № 1 від 03.12.2016 року

ПРОГРАМА

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ

«ОЛЕКСАНДРА МОРОЗА «ЗА ПРАВДУ І СПРАВЕДЛИВІСТЬ»

м. Київ — 2016 рік

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ОЛЕКСАНДРА МОРОЗА «ЗА ПРАВДУ І СПРАВЕДЛИВІСТЬ» (надалі – Партія) – політична партія, яка ставить за мету відстоювання інтересів та прав громадян України, перш за все – права на гідний рівень життя, права на гарантований соціальний захист, права на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Ми готові чесно працювати, сплачувати податки, відстоювати не тільки власні права, але й права малозабезпечених співгромадян. Саме ми, цей активний прошарок українського суспільства, який вимагає реформ, прагне впливати на політику держави й приймати участь в політичному процесі та управлінні країною.

Саме ми виступаємо за новий тип стосунків між державою та суспільством та підтримуємо євроінтеграційні наміри України. Наші цінності – це європейські цінності, що в своїй основі мають демократію, громадянські свободи  та вільний ринок.

Метою Партії є відродження України як незалежної, правової, демократичної, суверенної, сучасної держави; утвердження народовладдя, створення політичних, економічних та соціальних умов для реальної участі громадян в управлінні державою та суспільством; побудова в Україні демократичного соціалізму, який забезпечує безперервну демократизацію всіх сфер життя, соціальну справедливість, свободу і рівноправність громадян; сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян України, сприяння забезпеченню прав людини та громадянина, а також участь у виборах та інших політичних заходах, спрямованих на покращення в соціальній, економічній, освітній, побутовій, фінансовій, правовій, політичній та інших сферах суспільного життя України.

Завдання Партії – сприяти створенню необхідних умов для реалізації можливостей громадян України через розвиток демократичних, соціальних та економічних підвалин української державності; утверджувати верховенство права, захищати права людини, приймати участь у формуванні в Україні солідарного громадянського суспільства, в якому будуть надійно захищені законні права і свободи громадян, їх політичні, економічні, соціальні та культурні інтереси; здійснювати політичні заходи, спрямованих на реалізацію загальнонаціональної програми, спрямованої на розвиток місцевого самоврядування; відстоювати європейські ідеали демократії, протидіяти проявам тоталітаризму; сприяти процесам соціалізації економіки й суспільства, ставлячи понад усе інтереси громадян України; працювати над утвердженням засад реального народовладдя через удосконалення механізмів політичної, економічної та соціальної демократії; брати участь у забезпеченні умов для культурно-національного відродження та розвитку української нації, працювати у взаємодії з органами державної влади, а також тими політичними партіями, статутні завдання яких не протирічать статутним завданням Партії.

Один з ключових пріоритетів політики Партії – стимулювання й підтримка активних категорій населення, створення сприятливих умов для реалізації себе як особистості та можливостей для достойного заробітку європейського рівня.

Ми обираємо курс, який відображає бажання громадян України жити в мирі й злагоді, трудитися на своїй вільній землі і отримувати за свою працю гідну винагороду. Тільки людський фактор є визначальною цінністю громадянського суспільства

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ОЛЕКСАНДРА МОРОЗА «ЗА ПРАВДУ І СПРАВЕДЛИВІСТЬ» – це партія громадян, які за довгі роки втомилися від нескінченних політичних експериментів, від економічної руйнації, зневіри у завтрашній день, від потрясінь, які не принесли нічого, крім суттєвого погіршення життя та дестабілізації суспільства. Ми усвідомлюємо, що допоки на політичному «олімпі» перебувають сили, що вже протягом тривалого часу намагаються керувати країною, зважаючи, у першу чергу, на власні інтереси, то ситуація в країні не зміниться. Країна буде паралізована постійною політичною кризою, оскільки назріла криза ідеології, економічна криза, простежуються постійні намагання розпалити в суспільстві міжнаціональну ворожнечу.

ЗАВДАННЯ ПАРТІЇ

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ОЛЕКСАНДРА МОРОЗА «ЗА ПРАВДУ І СПРАВЕДЛИВІСТЬ» – за реформи та кардинальні дієві зміни.

Україні потрібні реформи. Повномасштабні, відкриті та послідовні політичні та економічні реформи. Децентралізація влади та посилення ролі європейських демократичних інститутів та процедур.

Через своїх представників в органах державної влади й місцевого самоврядування Партія працюватиме над удосконаленням законодавчої бази, створенням незалежної судової влади, виведенням економіки з тіні, підвищенням ефективності управління державною власністю, оновленням податкової політики.

Партія виступає за те, що усі економічні перетворення повинні мати довгострокову мету – перетворення України в державу з інноваційною економікою та самодостатньою високоякісною традиційною економікою. На цю мету мають налаштовуватися наука, освіта, технологічне оновлення виробництва, висококваліфікований менеджмент та конкретний поетапний план дій державної влади. Сучасна економіка потребує нарощування інтелектуального потенціалу, що дозволить розвивати інноваційні види виробництва. Для цього є сенс використати досвід так званих проектів технополісу: в одному місці збирається критична маса кращих фахівців, новаторів, їм створюються необхідні сприятливі умови. Пріоритетом є вибір інвестиційних проектів і зосередження на кількох видах діяльності.

Оздоровлення і зміцнення банківської системи є важливим чинником нормального функціонування економіки. Це передбачає наявність комплексної програми фінансового оздоровлення, підвищення рівня капіталізації банків. Необхідні розробка механізмів залучення засобів іноземних інвесторів у банківську систему України, вдосконалення системи нагляду за банківською діяльністю, включаючи аудит. Стабілізація і поліпшення фінансової ситуації неможливі без вдосконалення податкової системи, яка не повинна бути надскладною і виключно фіскальною.

Партія працюватиме над створенням умов економіки розвитку. Одна із її складових – захист інвесторів від адміністративного свавілля. Чиновники, винні в адміністративному втручанні й спробах силового перерозподілу власності, притягатимуться до відповідальності, в тому числі кримінальної.

Партія за соціальні реформи – руйнування системи політичної ренти та остаточного принципу розподілу бюджетних доходів на підвищення рівня життя громадян до кращих європейських стандартів.

Потрібно створювати сприятливі умови для іноземних інвесторів. Попри це, необхідно регулювати на законодавчому рівні умови для підвищення якості, і, як наслідок, конкурентоздатності, вітчизняних товарів і послуг та створювати сприятливі експортні умови для українського виробника.

Робимо акцент на розвиткові малого й середнього бізнесу, тому що вдосконалення цієї галузі, як показує світова практика, зробить економіку міцною. Тому тиск державних органів на розвиток малого та середнього бізнесу має бути мінімальним за рахунок спрощення процедури оформлення бізнесу, зменшення податкового тиску, зменшення кількості перевіряючи інстанцій.

Великою проблемою для українського суспільства є тіньова сфера бізнесу, тому вбачаємо необхідність у розробці механізмів подолання тіньової економіки та виведення бізнесу з тіні.

Ми покладемо край практиці вивезення за кордон капіталів, нажитих нечесним шляхом. Це – складові ефективної економіки, яка забезпечить піднесення України і підвищення рівня життя її громадян до європейських стандартів.

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ОЛЕКСАНДРА МОРОЗА «ЗА ПРАВДУ І СПРАВЕДЛИВІСТЬ» за правову державу та європейську демократію.

Першим, найголовнішим чинником відновлення потужного потенціалу держави є формування розвиненого громадянського суспільства, яке базується на засадах гуманізму, демократії та соціальної справедливості. Це у свою чергу передбачає ефективно працюючу розгалужену систему добровільних об’єднань та організацій громадян, через які громадяни здатні належним чином захищати власні права, свободи та інтереси від свавілля та беззаконня, змушувати органи виконавчої та законодавчої влади враховувати думки широких верств населення. Держава має служити суспільству і перебувати під його повним контролем. Права та свободи громадян визнані Конституцією України є найвищою цінністю, а їх реалізація — головним напрямком і змістом діяльності держави. Для втілення цих задекларованих норм у життя Партія буде докладати максимальних зусиль, а саме через висування своїх представників до структур виконавчої та законодавчої влади.

Суспільство має послідовно викорінювати причини зростання злочинності. Особи, які здійснили злочини, повинні нести за це заслужене покарання.

Громадяни України, незалежно від їхнього соціального статусу, мають бути захищені від переслідувань за політичними мотивами, від свавілля представників влади і силових органів, від безпідставного порушення карних справ і утримання невинних людей у тюрмах.

Партія послідовно відстоюватиме принципи прозорості влади на всіх рівнях, формування збалансованої системи трьох незалежних гілок влади. Важливою ознакою існування правової демократичної держави є розмежування законодавчої, виконавчої і судової влади та їх рівноправний розвиток.

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ОЛЕКСАНДРА МОРОЗА «ЗА ПРАВДУ І СПРАВЕДЛИВІСТЬ» за боєздатну армію, яка є гарантом безпечного майбутнього України

Розвиток Збройних сил України має займати чільне місце в політиці національної безпеки держави. Партія відстоює реформування Збройних сил України, достатнє фінансове та матеріально-технічне забезпечення їх, використання у військовій справі найновітніших досягнень науки і техніки для надійного захисту держави від зовнішніх загроз, які нажаль вже стали реаліями сьогоднішнього життя України. Наша армія повинна бути професійною і комплектуватись на добровільній основі. Невеликі за кількістю, але сучасні, добре оснащені та маневрені збройні сили – кращий засіб захисту від небезпеки. Українська армія повинна бути сильною та самодостатньою і не за рахунок волонтерів чи громадян України.

Армія має бути професійною, мати сучасне військове обладнання і чітко сформовані соціальні програми, адже тільки тоді українські військові будуть перейматися проблемами захисту та відновлення миру на українській землі, надійно охороняти державні кордони та перейматися винятково питаннями безпеки нашої країни. Мобільність та швидке реагування на внутрішні погрози має стати невід’ємним кредо українських військових.

Партія виступає за інтенсивний розвиток і зміцнення системи національної оборони.

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ОЛЕКСАНДРА МОРОЗА «ЗА ПРАВДУ І СПРАВЕДЛИВІСТЬ» – за високий освітній рівень українців, розвиток науки і новітніх технологій.

Попри значне безробіття, у країні катастрофічно не вистачає висококваліфікованих працівників в освітній сфері, оскільки низька заробітна плата та непопулярний соціальний пакет не приваблюють громадян до роботи саме в цій галузі. Відчувається дефіцит досвідченого викладацького складу. Тому систему освіти потрібно адаптувати відповідно до вимог сучасного ринку та європейських стандартів. Значного оновлення також потребує матеріальна база навчальних закладів різного рівня.

Сфера освіти має бути реформована з залученням не тільки державних, але й приватних інвестицій. Ми ініціюємо створення програм, які б дозволили інвестувати кошти в інтелектуальний і духовний розвиток громадян.

Ні для кого не є секретом, що вища освіта давно платна. Але, на жаль, в країні є ще багато громадян, які не можуть платити за вступ до вузу і за навчання. Ми наполягатимемо на прийнятті законів про освітню галузь, які б надавали можливість соціально незахищеним громадянам здобувати якісну державну освіту безкоштовно.

Партія виступає за розвиток національної науки, надання необхідних умов для ефективної роботи науково-дослідних установ, підтримки талановитих науковців-теоретиків і економістів-практиків. При цьому партія виходить із принципу: у сучасному світі конкурентоспроможними є ті держави, які йдуть шляхом інноваційного розвитку, створення високих технологій.

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ОЛЕКСАНДРА МОРОЗА «ЗА ПРАВДУ І СПРАВЕДЛИВІСТЬ» — за виховання молодого покоління та здорове майбутнє для України та її громадян

Партія вважає, що основою розвитку суспільства та держави повинно стати використання величезного потенціалу молодого покоління, залучення його до участі у всіх сферах життя суспільства. Молодь повинна пропагувати новий підхід до проблем державотворення. Тому партія приділятиме велику увагу створенню сприятливих умов для участі молоді у громадському та політичному житті суспільства, для широкого залучення молоді до органів народовладдя та органів державної влади.

Партія виступає за реальну рівність прав та можливостей молоді поряд з іншими демографічними групами населення. Політика Партії спрямована на створення умов, стимулів і конкретних механізмів реалізації інтересів молодих громадян країни, здійснення їх життєвих цілей та планів.

Партія вважає дуже важливим забезпечення соціального захисту молодого покоління. Для цього необхідне впровадження молодіжних бірж праці, фондів для створення робочих місць, молодіжних страхових компаній, програм житлового кредитування молодих сімей.

Партія вважає, що здоров’я нації є одним з головних чинників національної безпеки держави, запорукою кращого майбутнього. Тому система охорони здоров’я громадян вимагає до себе особливого ставлення з боку влади. Головним критерієм ефективності системи охорони здоров’я є тривалість життя українців, яка поки що надто низька у порівнянні з європейськими країнами. Кожна людина повинна мати можливість прожити довге життя, підтримуючи добрий стан здоров’я.

За значного збільшення обсягів фінансування якість медицини залишає бажати кращого, оскільки немає чіткої схеми розподілення коштів та органу, який би контролював використання цільових коштів. Тому, прописана в законах безкоштовна медицина в Україні є насправді платною, а підвищення рівня здоров’я і, як наслідок, тривалості життя населення вже довгі роки залишається на папері. Партія наполягає на необхідності реформування системи охорони здоров’я на засадах використання вітчизняного та європейського досвіду з надання безкоштовних медичних послуг, профілактичної направленості системи охорони здоров’я та поєднання цього із ринковим різноманіттям медичних послуг. Законодавство має сприяти розвитку приватних та колективних форм медичної діяльності, інституту сімейних лікарів, анонімних форм допомоги. Люди повинні мати право вибору щодо отримання медичної допомоги та послуг.

Вважаємо, що впровадження загальнодержавного медичного страхування значно поліпшить ситуацію в медичній галузі.

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ОЛЕКСАНДРА МОРОЗА «ЗА ПРАВДУ І СПРАВЕДЛИВІСТЬ» – за активну проєвропейську зовнішню політику

Наша позиція – стабільність, передбачуваність, необхідність розвитку добросусідських відносин з європейськими країнами. Партія виступає проти появи на пострадянському просторі наддержавних утворень. У міжнародних стосунках Партія є прихильником політики, що сповідує дружні відносини з усіма європейським країнами.

Стратегічною метою зовнішньої політики держави є повноцінне входження в європейське економічне співтовариство, посилення присутності в Організації безпеки та співробітництва у Європі, участь в усіх миротворчих акціях разом із загальноєвропейськими силами. Ми повинні уникати позиції ізоляціонізму.

В сфері зовнішньої політики пріоритетними завданнями також є: — втілення практичних заходів, що спрямовані на зближення з європейськими інститутами демократії; — недопущення утворення нової залізної завіси на західному кордоні, що заважає вільному пересуванню громадян України. Партія надає особливе значення захисту українських громадян за кордоном усіма можливими дипломатичними та політичними засобами. Не може бути у світі поваги до держави, громадяни якої у складних ситуаціях лишаються за кордоном напризволяще.

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ОЛЕКСАНДРА МОРОЗА «ЗА ПРАВДУ І СПРАВЕДЛИВІСТЬ» визначає такі шляхи досягнення основних програмних та ідеологічних завдань та цілей

Для досягнення проголошених у Програмі Партії мети та завдань Партія використовуватиме наступні законні шляхи їх досягнення та реалізації:

 1. Створення команди однодумців, об’єднаних на ідеологічній основі, викладеній у програмних документах Партії та її Статуті;

 2. Зарекомендувати себе та стати активною і впливовою політичною силою в Україні;

 3. Участь у виборах на пост Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів шляхом висування гідних кандидатів на посади.

 4. Швидке впровадження у життя вкрай необхідних проголошених реформ і змін у всіх сферах життя України;

 5. Об’єднання зусиль з іншими політичними партіями, що мають схожі ідеологію і програмні засади;

 6. Тісна співпраця з громадськими об’єднаннями, органами самоорганізації населення та ініціативними громадянами за напрямами діяльності Партії;

 7. Проведення зустрічей, конференцій, семінарів з населенням України щодо ключових питань життя країни, організація громадських приймалень;

 8. Сприяння формуванню здорового способу життя, розвитку фізичних і морально-вольових якостей громадян України;

 9. Сприяння та участь у розробці комплексних та цільових програм з вирішення політичних, соціально-економічних, науково-технічних, гуманітарних та інших питань та їх реалізації;

 10. Викладення публічно і обстоювання своєї позиції з питань державного і суспільного життя;

 11. Внесення до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування пропозицій;

 12. Запобігання, у встановленому чинним законодавством порядку, пропаганді та проявам насильства, жорстокості, розбещеності, розпалюванню національної та релігійної ворожнечі;

 13. Сприяння створенню основ громадянського суспільства на засадах народовладдя, демократичності та конституційності;

 14. Участь, у встановленому законодавством порядку, у розробці законопроектів та внесення пропозицій щодо інших нормативно-правових актів;

 15. Поширення інформацію про діяльність Партії;

 16. Участь у політичній діяльності, проведення масових заходів (збори, мітинги, демонстрації, марші, пікетування тощо) відповідно до чинного законодавства України;

 17. Здійснення інших незаборонених законодавством заходів на підставі та у спосіб, визначених Конституцією та законами України.

Головуючий на позачерговому З’їзді ___________________ О.О. Мороз

Секретар позачергового З’їзду ___________________ Ф.І. Влад